Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Integritetspolicy

Läs denna policy noga så att du förstår hur vi behandlar, använder och utlämnar dina personuppgifter. Om du har några frågor rörande Foodmarks behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss.

Denna integritetspolicy gäller för Foodmark AB och de varumärken som vid tidpunkten ingår i portföljen: Foodmark, Rydbergs, Fjällbrynt, Lohmanders, Delikatessfabriken, Jensens Køkken, K-salat.

Foodmark AB respekterar din personliga integritet. Denna informationstext beskriver hur Foodmark, som personuppgiftsansvarig, samlar in och behandlar personuppgifter om dig i samband med användning av våra webbplatser:

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, ärendeinformation och fotografier utgör personuppgifter.

Vilka personuppgifter om dig samlar vi in?

När du besöker eller använder våra hemsidor kan vi komma att samla in sådana uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. ditt namn, postadress, e-postadress och mobilnummer. Personuppgifter kan även samlas in genom cookies som beskrivs i punkten ” Användningen av cookies”.

Om du deltar i tävlingar eller andra marknadsaktiviteter som anordnas inom något av Foodmarks varumärken kan tävlingsbidrag och andra uppgifter om dig som är nödvändiga t.ex. för att administrera vinster, komma att behandlas. Om du är med i en utvärderingsaktivitet gällande någon av Foodmarks produkter behandlas även dina omdömen och förslag, samt uppgifter om kön och ålder. Vid smakpaneler behandlas i tillägg även eventuella matallergier.

I kommunikation med oss, t.ex. vid frågor till vår kundtjänst eller i ärende som rör reklamation av produkt som producerats inom något av Foodmarks varumärken, kan vi förutom dina kontaktuppgifter, komma att behandla t.ex. ärendeinformation, kundnummer, klagomål, önskemål och andra uppgifter som du lämnar om dig själv i kontakten med oss.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Beroende på om du besöker våra hemsidor, deltar i tävlingar, andra marknadsföringsaktiviteter, utvärderingar eller smakpaneler eller kommunicerar med oss i andra sammanhang behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla tjänster eller produkter som du beställt och administrera vårt avtal med dig;
 • För att kommunicera med dig och administrera ditt ärende (t.ex. hantera reklamationer/skador, klagomål eller synpunkter etc.);
 • För att hantera och bemöta rättsliga krav t.ex. vid en tvist eller rättsprocess;
 • För att administrera event, tävlingar och vinster. Tävlingsbidrag kan komma att publiceras vid marknadsföring;
 • För att följa upp och utvärdera Foodmarks produkter t.ex. genom smakpaneler;
 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra hemsidor och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på;
 • För att upprätta statistik rörande användningen av våra hemsidor; samt
 • För att marknadsföra produkter och tjänster av Foodmarks varumärken (även via e-post och sms/mms) som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på kundkontakt@foodmark.se

Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling

Foodmark behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, hantera eventuella reklamationer eller andra typer av kundtjänstärenden. Vi behandlar också personuppgifter när vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av det, t.ex. ett intresse av att få marknadsföra oss mot besökare på våra hemsidor, ett intresse av att utveckla våra hemsidor eller kommunicera med dig t.ex. via kundtjänst.

Om Foodmark skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen, dock inte längre än:

 • Kontaktinformation och detaljer om ärenden lagras i upp till 6 månader efter avslutat ärende.
 • Tävlingsinformation lagras i upp till 30 dagar efter tävlingen avslutats.
 • Personuppgifter vid reklamationsärenden lagras i 6 månader efter mottagande. Säkerhet till skydd för personuppgifter

Foodmark värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar i detta syfte lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Begränsningar i utlämnande av personuppgifter.

Foodmark kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för Foodmarks räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Foodmarks samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Foodmarks räkning får alltid underteckna avtal med Foodmark för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Foodmark kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Foodmark kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i denna punkt.

Externa länkar

Foodmarks hemsidor kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella sidan. Denna integritetspolicy gäller endast för Foodmarks hemsidor.

Dina rättigheter

Med vissa lagstadgade undantag har du rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi innehar och behandlar om dig. Vidare har du rätt att begära att vi rättar personuppgifter om dig som kan vara felaktiga, liksom att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. På begäran av dig raderar vi dina personuppgifter, om vi inte har en rättslig grund för att fortsätta behandlingen. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet, till exempel Datainspektionen.

Kontakt

Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående skyddet av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina lagliga rättigheter. Du kan kontakta oss på kundkontakt@foodmark.se

Adressuppgifter:

Foodmark AB
Löfströms allé 5,
174 02 Sundbyberg
Sverige

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy.

 

Användningen av cookies

Foodmark är ett livsmedelsföretag som producerar och säljer varor till bland annat svenska konsumenter, under varumärkena RYDBERGS, LOHMANDERS, FJÄLLBRYNT, JENSENS KøKKEN, K-SALAT, DELIKATESSFABRIKEN. Foodmark ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter och vi lovar att behandla dem på ett säkert sätt.

Foodmarks webbplatser använder cookies och liknande teknik som lagras på din dator, mobiltelefon eller surfplatta, oftast med hjälp av en webbläsare. Cookies används bland annat för att ge besökare tillgång till olika webbfunktioner, skilja besökarna på webbplatserna från varandra, analysera hur bra vår webbplats och våra webbtjänster fungerar samt för anpassad, intressebaserad marknadsföring. Det innebär att vi i större eller mindre grad använder personuppgifterna, på så sätt som beskrivs nedan, och den här informationen hjälper oss att förbättra webbplatsen och göra vår digitala kommunikation mer relevant för mottagarna.

Besökarna kan frivilligt välja att godkänna användningen av cookies genom att justera webbläsarens inställningar. Du kan ändra inställningarna för webbläsaren så att du antingen förhindrar att cookies hämtas automatiskt eller att du måste godkänna varje enskild cookie. I webbläsarens inställningar kan du också radera cookies när som helst. Hur det görs beror på vilken webbläsare du använder. Läs i «inställningar/internetalternativ/säkerhet» eller motsvarande meny i din webbläsare för närmare anvisningar om hur din webbläsare fungerar. Tänk på att om du säger nej till cookies, kan det påverka funktionaliteten på vår webbplats och andra webbplatser.

 

Hantering av anställdas personuppgifter

Foodmark behandlar personuppgifter om sina anställda för att hantera löner och personalansvar. Behandlingen är huvudsakligen lagliga förpliktelser. En del av behandlingen baseras också på intresseavvägningen och då i samtycke med den anställda (exempelvis vid användning av bilder).

Personuppgifterna lämnas in av den anställde själv och det är HR-Direktören som har det övergripande ansvaret för detta. Den information som krävs för att registrera utbetalning av löner är grundläggande uppgifter, lönenivå, tidsregistrering, skattesats, skatteråd, hälsoinformation och fackföreningstillhörighet. Övrig information om anställda avser deras arbetsinstruktioner och underlättande av deras arbete.

Dessutom har Foodmark rutiner för passerkontroll och CCTV samt åtkomsthantering i IT-systemet.

Personuppgifter om anställda tillhandahålls endast i samband med löneutbetalningar och andra lagstadgade förpliktelser. Borttagningsrutiner för personalinformation följer Bokföringslagen och Arkiveringslagen och definieras i sina egna instruktioner. Uppgifter om namn, befattning och arbetsområde anses vara offentlig information och kan publiceras på Foodmarks webbplats.

Alla jobbansökningar är registrerade i Team Tailor. Dessa lagras i systemet i cirka sex månader innan de raderas. Alla andra dokument relaterade till rekryteringsprocessen, bland annat test av kandidater, sammandrag efter anställningsintervju och bedömningar raderas också efter cirka sex månader. Det är HR och avdelningschef som ansvarar för detta.

Personalmapparna rensas när anställningsförhållandet upphör. Information om medarbetarrelationer, anställningstid, arbetsuppgifter och annan information som är av intresse för redovisningsfaktorn bevaras, och vi följer Bokföringslagen och Arkiveringslagen. Informationen lagras i lönesystemet, digitalt arkiv och fjärrarkiv och kommer inte att delas med andra utan att den tidigare anställda begärt det.

Bilder av anställda

Medarbetarfoton betraktas också som personuppgifter.

I de fall där Foodmark tar bilder i gemensam regi, ska dessa lagras i en gemensam bildbank. I de fall där det finns 10 eller färre personer i bilden ska bilden förses med namn på den eller de som avbildas.

Medarbetarna bör ha möjlighet att få veta vilka bilder som finns på dem i vårt bildarkiv.

Radering: en anställd kan be Foodmark att radera bilden om han eller hon är ensam på fotot.

Den digitala bildbanken ägs av HR. Begäran om radering av foto skickas till HR.

Foodmark har ingen möjlighet att hålla koll på vilka bilder anställda tar av kollegor på jobbet eller i sociala sammankomster, men uppmuntrar inte att lagra bilder på andra anställda i de offentliga utrymmena.